TEC7 CLEANER

TEC7 CLEANER

 

  • ideálny pre konečnú úpravu adhéznych hrán, kĺbov a švov
  • čistenie nástrojov
  • odstraňuje nestvrdnutý TEC7 , FLEX7 a X – TACK7

POUŽITIE:

  • rýchlo odmasťuje a čistí takmer všetky povrchy priamo a bezpečne – čistí a odmasťuje železné i neželezné kovy,drevo,sklo,gumu,textil, natrené povrchy a väčšinu syntetických materiálov
  • odstraňuje mastnotu,zbytky nálepiek a etikiet,zbytky tesniacich látok,asfalt,vosk atd.
  • doporučuje sa k použitiu pre záverečnú úpravu spojov lepených TEC7

NÁVOD NA POUŽITIE:

  • nastriekajte TEC7 Cleaner na čistiaci povrch a nechajte vsiaknuť. Odstráňte zbytky pomocou čistej mäkkej utierky.
  • druhou stranou utierky vytrite do sucha. Pokial je treba,tak postup zopakujte.

R12:vysoko horľavý
R36:dráždi oči.
R51/53:toxický pre vodné organizmy, móže dlhodobo ovplyvniť vodné prostredie
R66:opakovaný styk s kožou móže spósobiť jej vysušovanie až praskanie.
S23:sprej nevdychujte
S24:vyhnite sa kontaktu s kožou
S51:požívajte len v dobre vetraných miestnostiach.
S61:nevylievajte do okolitého prostredia.

Pri aplikácii nepoužívajte otvorený oheň – nefajčite. Skladujte mimo dosahu detí. Tlaková nádoba.Nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám nad 50C. Po použití nádobu neprepichujte ani nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do ohňa ani na rozžeravený povrch.

Kartu bezpečnostných udajov (KBU) k odbornému použitiu na vyžiadanie u distribútora.- Lubtex s.r.o